Co je hospic?

Hospic je zdravotně sociální zařízení, které se věnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. Zahrnuje specializovanou paliativní* lékařskou a ošetřovatelskou péči, sociální a psychologické poradenství a duchovní doprovázení. V hospici je poskytována pomoc také rodinám a blízkým nemocného. V neposlední řadě je zde pečováno o pozůstalé zemřelých pacientů.

*Paliativní péče je aktivní hospicová péče o pacienta s pokročilým progresivním onemocněním. Zvládání bolesti a dalších symptomů a zajištění psychologické, sociální a duchovní podpory je prvořadé. Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života pacientů a jejich rodin. (Pojmy hospicová a palitivní péče se v současné době velmi překrývají.)

Jaké jsou základní myšlenky hospice?

  • Zachování lidské důstojnosti
  • Vytvoření takových podmínek, aby nemocný nezůstal v posledních chvílích svého života osamělý.
  • Tlumení bolesti a příznaků onemocnění všemi dostupnými prostředky moderní medicíny

Pro koho je hospic určen?

Klienty hospice jsou nevyléčitelně nemocní a umírající pacienti v preterminálním* a terminálním ** stádiu onemocnění. Péče je poskytována také rodině a blízkým. Specifická péče je zde věnována pozůstalým zemřelých pacientů.

Hlavním cílem je zajistit, aby nemocný spolu s rodinou prožil závěrečné období života v pokojném, důstojném, láskyplném a kultivovaném prostředí, které hospic nabízí.

*Preterminální stav

je stav tzv. vzdáleného umírání, kdy je zřejmé, že onemocnění pacienta je nevyléčitelné a nastupuje zde symptomatická a paliativní léčba. Může se jednat o dlouhé časové období, kdy by měl být pacient v odborné paliativní péči.

**Terminální stav

je závěrečná fáze nevyléčitelného onemocnění. Je to stav, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkcí organismu ve všech jeho rovinách. Jedná se o krátké časové období, většinou o dny.

Kdo v hospici pracuje?

V hospici pracuje multidisciplinární tým odborníků z oblasti paliativní péče *1.

Tento tým tvoří lékaři, zdravotní sestry, psychoterapeut, sociální pracovník a duchovní.

Multidisciplinární přístup umožňuje péči o člověka jako o celistvou bytost – z biologického, psychologického, sociálního i spirituálního pohledu

www.hospice.cz