Kdo jsme a naše cíle

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

V lednu roku 2015 vznikl tým, který usiluje o vybudování hospice pro Vysočinu.

Na Vysočině lůžkový hospic není. Myslíme si, že je to veliká škoda, a proto chceme, aby i v našem kraji měli lidé možnost umírat v důstojném, pokojném a láskyplném prostředí hospice, v péči profesionálů vzdělaných v paliativní péči.

Hlavními cíli spolku jsou:

 • Prosazovat myšlenky hospicového hnutí a podporovat rozvoj hospicové péče na Vysočině
 • Připravit podmínky pro zřízení a provozování lůžkového hospice na Vysočině, který by spolupracoval s domácími hospici, které v kraji Vysočina již působí a s dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji.
 • Vytvořit tak podmínky pro nemocné v preterminálním*2 a terminálním*3 stádiu onemocnění, jejich rodinám a blízkým, komplexní kvalifikovanou paliativní péči prostřednictvím multidisciplinárního týmu.
 • To vše s důrazem na:
  • zachování důstojnosti,
  • mírnění bolesti všemi dostupnými prostředky moderní medicíny,
  • zajištění, že nemocný nebude v závěru života osamocený.
 • V procesu přípravy se vždy vztahovat k základním hodnotám hospicové péče, aby prostředí hospice zajišťovalo podmínky pro důstojně a plnohodnotně prožitý konec života v láskyplné, otevřené a pravdivé atmosféře.
 • Seznamovat odbornou a laickou veřejnost s tématy paliativní*1 péče, otevírat společností tabuizovaná témata týkající se umírání a smrti.
 • Získávat laiky i profesionály pro šíření myšlenky hospicového hnutí, budování a provozování hospice a také osoby ochotné tento projekt finančně podporovat.

(citováno ze stanov čl. II Účel spolku)

Stanovy spolku: zde v pdf.

Výroční zprávy spolku: 
2016
2017
2018

Výbor spolku:

předsedkyně:
PhDr. Ludmila Novotná | novotna@hospicmezistromy.cz | tel. 731 814 077

místopředseda: Martina Paulusová, DiS. | paulusova@hospicmezistromy.cz

místopředseda: Ing. Lukáš Beránek | beranek@hospicmezistromy.cz

Revizní komise:

Mgr. Martin Běhal

Ing. Jaroslav Kletečka

Ing. Jana Horáková


*1/Paliativní péče je aktivní hospicová péče o pacienta s pokročilým progresivním onemocněním. Zvládání bolesti a dalších symptomů a zajištění psychologické, sociální a duchovní podpory je prvořadé. Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života pacientů a jejich rodin. (Pojmy hospicová a palitivní péče se v současné době velmi překrývají.)

*2/Preterminální stav je stav tzv. vzdáleného umírání, kdy je zřejmé, že onemocnění pacienta je nevyléčitelné a nastupuje zde symptomatická a paliativní léčba. Může se jednat o dlouhé časové období, kdy by měl být pacient v odborné paliativní péči.

*3/Terminální stav je závěrečná fáze nevyléčitelného onemocnění. Je to stav, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkcí organismu ve všech jeho rovinách. Jedná se o krátké časové období, většinou o dny.