pravidla prodeje


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. (dále jen „Provozovatel“), IČ 04273176, DIČ CZ04273176, se sídlem U Šlapanky 1387, 580 01 Havlíčkův Brod, je provozovatelem veřejné sbírky, transparentního účtu 2600 8474 82 / 2010 (dále jen “Transparentní účet”) a webových stránek www.hospicmezistromy.cz.

Tato pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky uskutečněné na webu www.hospicmezistromy.cz/obchudek (dále jen “Webové rozhraní”).

Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku, oznámenou u Krajského úřadu Kraje Vysočina pod číslem jednacím KUJI 65519/2015. Účelem veřejné sbírky je zřízení a provozování lůžkového hospice na Vysočině, v první fázi zajištění prostředků na získání pozemku a přípravu stavební projektové dokumentace (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Uskutečněním objednávky skrze Webové rozhraní Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to objednáním dárkového certifikátu nebo jiného předmětu (dále jen „Předmět“).

Výše příspěvku do Veřejné sbírky je zahrnuta v ceně Předmětu a není-li výslovně uvedeno jinak, výše příspěvku do Veřejné sbírky je rovna uvedené ceně Předmětu.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele se v rámci Veřejné sbírky na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Práva a povinnosti smluvních stran, uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku

Smlouva o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky mezi Přispěvatelem a Provozovatelem je uzavřena zobrazením stránky Objednávka přijata po kliknutí na tlačítko Objednat v pokladně Webového rozhraní. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky. Provozovatel má povinnost Přispěvateli dodat objednaný Předmět, poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné sbírky a vystavit potvrzení o daru.

Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví tato Pravidla.

II. OBJEDNÁVKA A DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU

Při objednání Předmětu skrze Webové rozhraní se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybrané Předměty do košíku a poté pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel Předmět při platbě dobírkou v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 3–4 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

V případě platby bankovním převodem expeduje Provozovatel Předmět v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na Transparentní účet. Přispěvatel v tomto případě obdrží Předmět zpravidla do 3–4 pracovních dnů od připsání částky na účet. Částka musí být v tomto případě na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. 

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele.

Doprava Předmětu

Provozovatel si neúčtuje balné ani poštovné.

Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky Přispěvatele a jsou hrazeny Přispěvatelem.

V případě zvolení osobního odběru jako způsobu dopravy je o připravenosti předmětu Přispěvatel informován emailem. Osobní odběr lze uskutečnit na těchto adresách:

 • Vančurova 2866, Havlíčkův Brod 58001

III. POTVRZENÍ O DARU

Provozovatel zasílá Přispěvateli potvrzení o daru. Potvrzení o daru je zasláno Přispěvateli ve formátu PDF v příloze na e-mailovou adresu, kterou zadal při objednávce. Je možné zaslat i tištěnou verzi v případě, že o to Přispěvatel výslovně požádá v poznámce k objednávce nebo emailem na obchudek@hospicmezistromy.cz.

Poskytnutí příspěvku do sbírky prostřednictvím koupě skrze Webové rozhraní umožňuje Přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Celková výše daru je uvedena v potvrzení o daru.

Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svoji objednávku uskutečněnou prostřednictvím Webového rozhraní.

IV. REKLAMACE

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem. Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím Webového rozhraní nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě.

V případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy, Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na vrácení jím zaplacené částky.

Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o ručně vyrobené Předměty, není ve většině případů možné reklamaci řešit výměnou za jiný kus. Konkrétní způsob reklamace proto bude řešen vzájemnou dohodu Přispěvatele a Provozovatele.

Provozovatel vyřizuje reklamace různých druhů certifikátů, jejich provedení nebo jejich nedodání. V případě poškození tištěného certifikátu např. v důsledku nevhodné manipulace při dopravě je možné certifikát po dohodě vyměnit.

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného odkladu e-mailem na adresu: obchudek@hospicmezistromy.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky.

V. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky skrze Webové rozhraní jsou důvěrné.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností Provozovatele,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s.

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • Po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
 • Po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • A dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují provozování Webového rozhraní, komunikaci s Přispěvatelem, dopravu Předmětů a webovou analytiku. Jejich aktuální seznam:

Práva Přispěvatele:

 • Právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,
 • Právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • Právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • Právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,
 • Právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.hospicmezistromy.cz/obchudek/pravidla-prodeje.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

Poslední aktualizace těchto pravidel proběhla 11. února 2021.